Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Riksbyggen Bostadsrättsförening Timotejen i Knivsta

Datum: Tisdagen den 15 juni 2021

Dagordning: §59 i stadgarna 

Kallelse till ordinarie stämma i Riksbyggen Bostadsrättsförening Timotejen i Knivsta som i år enbart kommer att hållas genom poströstning. Någon fysisk stämma kommer alltså inte att äga rum i år. Se utskickad poströstningsblankett för ytterligare information.

 • a) Stämmans öppnande.
 • b) Fastställande av röstlängd.
 • c) Val av stämmoordförande.
 • d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 • e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet.
 • f) Val av rösträknare.
 • g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 • h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.
 • i) Framläggande av revisorernas berättelse.
 • j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 • k) Beslut om resultatdisposition.
 • l) Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 • m)Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 • n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning.
 • o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.
 • p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 • q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 • r) Val av valberedning.
 • s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner).
  Inga motioner har inkommit.
 • t) Stämmans avslutande.

Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning under fliken Om Brf Timotejen / Årsredovisning.
Kontakta vicevärden om du önskar årsredovisningen i pappersformat.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 


Brf Timotejen i Knivsta är belägen i Kölängen, nära natur, motionsspår och sjön Valloxen.

Utmärkta kommunikationer med tåg och buss finns inom gångavstånd.

Bostadsrättsföreningen består av 88 st radhus (3:or, 4:or och 5:or).
På området finns tvättstuga, bastu och sällskapslokal. Det finns två lekplatser och en bollplan.

Föreningen ingår i Riksbyggen.

2021-05-11

Årsstämma via poströstning

På inrådan av Riksbyggen har styrelsen beslutat att årets årsstämma ska genomföras enbart med poströstning.
Kallelse och information delas ut i samtliga brevlådor.
Poströster ska vara inlämnade senast den 15/6.

Städdagen inställd

På grund av rådande pandemi har vi beslutat att ställa in vårens städdag.

Nya riktlinjer uteplatser

De gemensamma riktlinjerna för våra uteplatser har uppdaterats till att följa gällande bygglagar samt att även innefatta framsidorna. Tänk på att ALL byggnation inom föreningen ska godkännas av styrelsen innan påbörjat arbete samt att det i flera fall kräver bygglov eller bygganmälan.

2021-03-25

Uppdatering om avier för Q2 2021.

Avierna kommer att skickas ut den 26 mars, så ni kommer att få dem i början av vecka 16. Förfallodatum blir framskjutet till 10 april så ni kommer att ha god tid på er att betala dem.

För er som har autogiro: den vanliga dragningen på autogiro som skulle sked en 26 mars är stoppad och när nya avier har skickats ut kommer en ny dragning att registreras.

Ni är välkomna att kontakta föreningens ekonom på Riksbyggen enligt uppgifter på anslagstavlan vid soprummet om ni har frågor eller funderingar.

2021-03-04

Läckan inte hittad

Inget läckage kunde hittas vid grävningen mellan Tv73-74.

Styrelsen bad därefter samtliga att kontrollera sina inspektionsbrunnar för läckage. Uppslutningen var enorm! Vi är imponerade och tacksamma för att så många tog det på allvar och skickade in foton så snabbt.

Efter granskande av bilder och ett fåtal hembesök kan vi med viss glädje säga att vi inte hittat någon läcka och att det därmed största sannolikhet läcker någonstans under mark vilket är mycket bättre än inne i någon lägenhet.

Arbetet med att hitta läckaget fortgår. När temperaturen tillåter kommer vi börja stänga av värmen sektionsvis för att på så vis utesluta de delar av värmesystemet som inte läcker. 

2021-02-08

Fjärrvärmeläckage upptäckt

Ett  större läckage på föreningens fjärrvärmeslinga har upptäckts i marken mellan Tv73 och 74.
Detta kommer innebära en del störningar i form av avstängd värme samt tunga arbetsmaskiner som börjar gräva och leta efter läckan på morgonen den 9/2.

När läckaget är åtgärdat finns det stor risk för luft i värmesystemet och rörmokare kommer behöva få tillgång till bostäder för att lufta element.

Vid eventuella frågor kontakta Tommy i styrelsen.

2020-11-26

Fredagen den 4/12 aktiveras det nya avtalet med Telia om kollektiva tjänster.
I samband med detta ska routern och digitalboxen som tillhör föreningen bytas ut.

Den nya utrustningen samt koder för TV-paket kommer lämnas ut på vicevärdsexpeditionen på söndag den 29/11 och tisdag den 1/12.

Tider för utlämning och mer information kring avtalet och era tjänster finns inom kort på föreningens anslagstavlor samt utdelat i samtliga brevlådor.